Đào Sơn La。ソンラ省の桃。味もサイズも小ぶりなりんごようだ。白桃とは全く違うが、素朴な味が悪くない。

Đào Sơn La. Peach in Son La Province. It seems that the taste and size are like a small apple. It’s completely different from white peach, but the simple taste is not bad.

Đào Sơn La. Có vẻ như hương vị và kích thước giống như một quả táo nhỏ. Nó hoàn toàn khác với đào trắng, nhưng hương vị đơn giản không tệ.